Tengdir hlekkir: 

Lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu » 

Reglugerð um dreifingu ösku utan kirkjugarðs. » 

 

Almennar reglur um umgengni í kirkjugörðum og sem gilda um Kirkjugarða Akureyrar

Kirkjugarðar eru friðhelgir samkvæmt lögum og því sérhver hávaði og ys bannaður. Öllum er frjáls aðgangur að kirkjugörðum með þeim takmörkunum sem af þessu leiðir.

Kirkjugarðar Akureyrar eru opnir allan sólarhringinn. Athugið að öll umferð vélknúinna ökutækja er bönnuð nema með sérstöku leyfi hverju sinni. Hraði ökutækja skal aldrei fara fram úr 20 km/klst í görðunum.

Öll umferð hunda er bönnuð í görðunum samkvæmt samþykkt um hundahald í Akureyrarkaupstað

Mælst er til þess að haft sé samband við forráðamenn garðanna áður en farið er í framkvæmdir við leiði og/eða minningarmörk. Viðverutími starfsmanna er milli kl. 08:00 og 17:00 alla virka daga.

Vinsamlegast skiljið ekki eftir á leiðum eða götum garðanna mold, jurtaleifar eða nokkuð sem veldur óprýði eð truflun. Ílát fyrir slíkt eru við alla inngöngu og víða um garðinn.

Samkvæmt lögum um kirkjugarða er bannað að gróðursetja tré á leiði. Í raun er best að hafa samráð við starfsmenn garðanna um alla gróðursetningu fjölæringa og runnaplantna.

Gróður á leiðum er á ábyrgð aðstandenda, en þó hafa starfsmenn garðanna forsjá og geta snyrt og/eða fjarlægt gróður valdi hann óþægindum eða hættu. Reynt er að gera slíkt í samráði við aðstandendur eins og framast er unnt.

 

 

 

Um stæð og frágang minnismerkja í Kirkjugörðum Akureyrar

 

I. KAFLI
Inngangur.

1. gr.
Reglur þessar taka til allra minnismerkja í skilningi laga nr. 36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, sbr. einnig 3. gr. þessara reglna og skulu hafa gildi innan umdæmis Kirkjugarða Akureyrar. Stjórn Kirkjugarða Akureyrar fer með framkvæmd þessara reglna. Stjórnin má fela framkvæmdastjóra framkvæmd einstakra þátta.


2. gr.
Markmið reglnanna er að tryggja að legsteinar séu settir niður á grafreiti með samræmdum og skipulögðum hætti. Jafnframt setja reglur þessar stærðar- og umfangsmörk minnismerkja á grafreitum. Ekki má setja girðingar úr steini, málmi, timbri, plasti eða sambærilegu efni um einstök leiði eða fjölskyldugrafreiti. Þá er ekki heimilt að reisa grafhýsi.

3. gr.
Í reglum þessum gilda eftirfarandi skilgreiningar:

Minnismerki: Samheiti fyrir legsteina, krossa o.fl., sem reist eru á grafreitum.

Legsteinn: Minnismerki úr steini sem ber nafn eða nöfn þeirra er hvíla í grafreit og grafskrift.

Púltsteinn: Ferkantaður legsteinn sem liggur láréttur á jörðu og með skáhallandi leturfleti með nöfnum og grafskrift.

Náttúrusteinn: Legsteinn eða púltsteinn sem ekki hefur verið slípaður.

Platti: Niðurgrafin undirstaða legsteins úr járnbentri steinsteypu.

Undirsteinn: Undirstaða eða sökkull legsteins, oft úr sama efni og legsteinninn sjálfur og er lögð í jarðvegsyfirborð eða ofan á platta.

Grafreitur: Samheiti fyrir kistugrafstæði og duftgrafstæði.

Kistugrafstæði: Afmarkaður reitur í kirkjugarði sem úthlutað er af kirkjugarðsstjórn til aðstandenda til greftrunar látins einstaklings eða látinna einstaklinga.

Duftgrafstæði: Afmarkaður reitur í kirkjugarði sem úthlutað er af kirkjugarðsstjórn til aðstandenda til greftrunar á duftkerjum með ösku látins einstaklings eða látinna einstaklinga að lokinni líkbrennslu.

4. gr.
Þeir aðstandendur sem hyggjast setja minnismerki á grafreit skulu tilkynna það ramkvæmdastjóra eða verkstjóra og jafnframt leggja fram skriflega lýsingu á stærð og gerð minnismerkis og fá skriflegt leyfi fyrir uppsetningu. Einnig geta aðstandendur falið sölumönnum minnismerkja uppsetninguna og þurfa þeir einnig að leggja fram skriflega lýsingu og fá skriflegt leyfi fyrir uppsetningu. Minnismerkin og uppsetning þeirra er alfarið á ábyrgð aðstandenda og á kostnað þeirra. Minnismerki úr plasti eru ekki leyfileg. Leyfilegt er að setja upp bráðabirgðamerkingar á grafir, s.s. trékrossa á kistugrafir eða svonefnd púlt úr krossviði á tveimur tréhælum með áföstu skilti á duftgrafir. Framkvæmdastjóri og starfsmenn hans skulu veita aðstandendum leiðbeiningar varðandi reglur þessar sé þess óskað. Kirkjugarðsstjórn er heimilt að færa uppsetningu minnismerkja til samræmis við reglur þessar eftir að tilkynning hefur verið send aðstandendum um að þeim beri að færa minnismerki til rétts horfs. Í slíkri tilkynningu skal tilgreindur hóflegur frestur til þess að ljúka framkvæmdum. Aðstandendur skulu bera allan kostnað sem hlýst af tilfærslu legsteina sem ekki eru uppsettir í samræmi við reglur þessar.

 

II. KAFLI
Kistugrafstæði.

5. gr.
Framkvæmdastjóri markar grafstæði og línu í þau sem miða skal bakhlið legsteins við. Legsteinar og undirstöður þeirra skulu ávallt vera innan marka grafstæðis. Heimilt er að jarðsetja duftker í kistugrafstæði sem þegar hefur verið jarðsett í.

6. gr.
Hámarksbreidd legsteins á einfalt grafstæði er 0,8 metrar, að meðtöldum undirsteini, en 1,8 metrar ef legsteinn nær yfir tvö grafstæði. Nái legsteinn yfir fleiri en tvö grafstæði, skal þess gætt að steinninn fari ekki nær næstu grafstæðum til hvorrar handar en nemur 0,3 metrum. Hámarkshæð legsteins frá yfirborði jarðar er 1,7 metrar. Allir legsteinar aðrir en púltsteinar skulu standa á platta. Til stuðnings legsteinum sem eru 1,4 metrar eða hærri er skylt að setja platta. Skal þykkt plattans vera a.m.k. 10 sentimetrar, sem næst ferhyrndur og skal hlutfallsleg stærð hans samsvara 0,5 fermetrum á hvern meter af hæð legsteinsins. Standi legsteinn á platta skal staðsetja legsteininn sem næst miðju plattans.

7. gr.
Skylt er að hafa jarðvegsskipti undir legstein. Skal grafa 0.35 metra undir jarðvegsyfirborð fyrir legstein og a.m.k. 0.1 metra út fyrir undirstöðu legsteins á alla kanta. Eftir að legsteini hefur verið komið fyrir skal leggja að frostfrítt efni og þjappa vel að legsteininum. Sömu aðferð skal beitt ef undirstaða legsteins er platti.

 

III. KAFLI
Duftgrafstæði.

8. gr.
Framkvæmdastjóri markar duftgrafstæði og línu í þau sem miða skal bakhlið legsteins við. Legsteinar og undirstöður þeirra skulu ávallt vera innan marka grafstæðis. Legsteinar á duftgrafstæðum skulu einkum vera púltsteinar. Staðsetja skal púltstein fyrir miðju grafstæðis við hina afmörkuðu línu fyrir bakhlið. Einnig er heimilt að setja náttúrustein eða steyptan púltstein með steyptri málmplötu á duftgrafstæði, enda liggi hann þá flatur og sé innan sömu stærðarmarka og púltsteinar, sbr. 4. mgr. hér að neðan. Ef náttúrusteinn er þykkari en 0,2 m skal þess gætt við uppsetningu að hæð frá yfirborði sé ekki hærri en reglur kveða á um. Einfalt duftgrafstæði er að lágmarki 0,75 x 0,75 metrar, tvöfalt duftgrafstæði er 0,75 x 1,5 metrar og fjórfalt duftgrafstæði er 1,5 x 1,5 metrar. Í duftreitunum í Kirkjugarðunum á Naustahöfða gildir eftirfarandi:

A) Á einföldum og tvöföldum duftgrafstæðum mega púltsteinar vera allt að 0,5 x 0,4 x 0,2/0,1 metrar. Á tvöföldu og fjórföldu duftgrafstæði er hámarksstærðin 0,6 x 0,6 x 0,2/0,1 metrar.

B) Leyfðir eru uppréttir legsteinar. Hámarkshæð þeirra er 0,5 metrar, mælt frá jarðvegsyfirborði, að meðtöldu skreyti (fuglastyttur o.fl.). Hámarksbreidd þeirra er 0,5 metrar og skal grunnflötur uppréttra legsteina ekki vera meiri en 0,5 x 0,25 metrar að meðtöldum sökkli. Heimilt er að setja upp trékrossa eða önnur trúartákn, þó ekki hærri en 0,5 m, mælt frá jarðvegsyfirborði.

IV. KAFLI
Almenn ákvæði.

9. gr.
Setja má trékross á alla grafreiti þar sem ekki er minnismerki. Trékrossar skulu vera úr gegnheilum fúavörðum við. Hámarkshæð trékrossa á kistugrafstæði er 1,3 metrar frá jörðu, en 0,5 metrar á duftgrafstæði.

10. gr.
Öll samskeyti á legsteinum eiga að vera límd saman. Nota skal viðurkennt límefni til slíkra líminga. Þegar legsteinar að viðbættum platta eru hærri en 0,8 metrar skulu allar samsetningar vera teinaðar saman með ryðfríum stálteinum. Teinarnir límast inn í steinhlutina með tveggja þátta steinlími.

11.gr.
Kirkjugarðsstjórn er heimilt að fjarlægja af grafreitum óviðeigandi girðingar og minnismerki í samræmi við 26. gr. laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu nr. 36/1993. Vandamönnum skal í slíkum tilvikum gert viðvart, sé þess kostur, og samráð haft við prófastinn í Eyjafjarðarprófastdæmi.

12. gr.
Brot gegn reglum þessum varða viðurlögum skv. 52. gr. laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu nr. 36/1993.

13. gr.
Í sérstökum tilvikum getur kirkjugarðsstjórn heimilað aðrar gerðir minnismerkja en kveðið er á um í reglum þessum.

14. gr.
Rísi ágreiningur um túlkun þessara reglna má skjóta þeim málum til úrskurðar kirkjugarðaráðs innan þriggja mánaða frá ákvörðun kirkjugarðsstjórnar. Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt tilsögn stjórnar Kirkjugarða Akureyrar nr. 36/1993 með heimild í 51. gr. laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu staðfestast hér með til að öðlast gildi þegar í stað.


Dóms- og mannréttindaráðuneytið.